บล/บลจ/ประกัน
ผลิตบุคลากรคุณภาพ


นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ เลขาธิการสมาคมประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลิตบุคลากรประกันชีวิต กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในการผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิต โดย เพื่อร่วมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพประกันชีวิตให้กับนิสิต นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรประกันชีวิต รองรับการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ
ณ สมาคมประกันชีวิตไทย


Related News