ข่าวรอบวัน
สรรพากรเร่งขับเคลื่อน D2RIVE ใช้ดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมสรรพากร ทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2562 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นกรมสรรพากรคุณธรรม โดยได้นำผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วประเทศประกาศเจตนารมณ์ด้วยอัตลักษณ์ "HAS" ดังนี้

                            1. ซื่อสัตย์ (H : Honesty) : การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และรักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ หรือรับจ้างจากผู้เสียภาษีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                            2. รับผิดชอบ (A : Accountability) : ความมุ่งมั่น ทุ่มเท กำกับงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ คอยให้คำปรึกษาที่ดีแก่ลูกน้อง และไม่ปัดความรับผิดชอบ

                            3. มอบใจบริการ (S : Service mind) : การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มาติดต่อ รับบริการจากกรมสรรพากร

                  นอกจากนี้ อธิบดีกรมสรรพากรยังได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ D2RIVE (Digital Transformation, Data Analytics, Revenue Collection, Innovation, Value และ Efficiency) เพื่อนำระบบดิจิทัล ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data และนวัตกรรมใหม่ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร อย่างเข้มข้น โดยในช่วงที่ผ่านมากรมสรรพากรได้ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ D2RIVE ที่สำคัญ อาทิ การเชื่อมโยงข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีกับหน่วยงานต่างๆ เช่น เบี้ยประกันสุขภาพ เงินสะสม กบข. และหน่วยรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-donation เพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ด้วยตัวเองผ่านระบบ My Tax Account การพัฒนา Application RD Smart Tax และเปิดระบบ Open API เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนา Application ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นอกจากนี้ยังได้นำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาพัฒนาเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของผู้เสียภาษี (Risk Based Audit) เป็นต้น

                  ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวได้มีส่วนสำคัญในการยกระดับการให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร ส่งผลให้ในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562) กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีสรรพากรได้จำนวน 1.22 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณถึง 38,015 ล้านบาท

                  นอกจากนี้ในระยะต่อไปกรมสรรพากรมีโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ D2RIVE ที่สำคัญ เช่น การเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดทำระบบการเสียอากรแสตมป์สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax invoice/e- receipt) การนำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาตรวจจับพฤติกรรมหลบเลี่ยงภาษีอากร (tax fraud) และเครือข่ายใบกำกับภาษีปลอม และการจัดตั้ง Tax Innovation Lab เพื่อศึกษาการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการให้บริการผู้เสียภาษี

                  อธิบดีกรมสรรพากรได้กล่าวสรุปว่าในการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วราชอาณาจักร ในวันนี้ นอกจากจะมีการมอบนโยบายให้ผู้บริหารกรมสรรพากรแล้ว กรมสรรพากรยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ นายแพทย์เกศดา จันทร์สว่าง อดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี มาถ่ายทอดประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม, ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association และ ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำ Digital Transformation และ Data Analytics & AI กับกรมสรรพากร

                  รวมทั้งนายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ รองอธิบดี กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่อง Smart Office Smart People เพื่อจุดประกายความคิดให้กับบุคลากรของสรรพากรให้สามารถดำเนินการยกระดับประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรมและการบริการประชาชนที่ทันสมัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นกรมสรรพากรดิจิทัลอย่างแท้จริง

 


Related News