Money Product
เอ็มเอฟซีเสนอขายกองทุนใหม่อายุ 3 ปี

นายเดนนิส ลิม กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ MSI2AI เสนอขายครั้งเดียว วันนี้-17 มิถุนายน 2562 โดยมีอายุโครงการประมาณ 3 ปี มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน 500,000 บาท ซึ่งผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 3 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก

                ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กองทุนเปิด MSI2AI จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุก 3 เดือน เฉพาะผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.70 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) เมื่อครบอายุกองทุนบริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV

                กองทุนเปิด MSI2AIจะลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศ โดยลงทุนในตราสารภาครัฐและหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Investment grade) รวมทั้งเงินฝาก

                ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนเปิด MSI2AIจะลงทุน ได้แก่ หุ้นกู้บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) rating A สัดส่วนการลงทุน 19.17% ผลตอบแทนตราสาร 2.35% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.45% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) rating A สัดส่วนการลงทุน 6.25% ผลตอบแทนตราสาร 2.35% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.15% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) rating A- สัดส่วนการลงทุน 2.08% ผลตอบแทนตราสาร 2.40% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.05% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) rating A- สัดส่วนการลงทุน 6.66% ผลตอบแทนตราสาร 2.43% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.16% ต่อปี

                หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) rating A- สัดส่วนการลงทุน 19.17% ผลตอบแทนตราสาร 2.80% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.54% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนการลงทุน 8.33% ผลตอบแทนตราสาร 4.05% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.34% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนการลงทุน 19.17% ผลตอบแทนตราสาร 3.20% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.61% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating BBB+สัดส่วนการลงทุน 19.17% ผลตอบแทนตราสาร 3.15% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.60% ต่อปี

                ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

                ประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับจากการลงทุน 2.90% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย 0.20% ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 2.70% ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด หรือการเรียกเก็บภาษีมีการเปลี่ยนแปลงไป  บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

                กองทุนเปิด MSI2AI เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ และสามารถลงทุนได้นาน 3ปีทั้งนี้ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

                สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 500,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 หรือที่ www.mfcfund.comหรือสาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-218-480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340-2 และสาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25


Related News