วางแผนการเงิน การออม เกษียณ
กับดักความยั่งยืน (Traps of Sustainability)

จากการรณรงค์ในหลายภาคส่วนเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยื่นโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) อย่างร้อนแรงในช่วงนี้ ส่งผลให้หลายๆ องค์กรเริ่มมีการวางกลยุทธ์สำหรับดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว จากเดิมที่องค์กรบริจาคเงินเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี มาสู่องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า CSR (Corporate Social Responsibility) และตอนนี้เป็นเทรนด์ของการสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม หรือที่เรียกว่า CSV (Creating Shared Value) 

 โดยการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมีกับดัก 4 กับดัก ดังนี้

 

          1. กับดักของ Sustainable Value

          Sustainable Value หมายถึง องค์กรให้คุณค่ากับผู้อื่นแต่คนเหล่านั้นไม่ได้ให้คุณค่ากับสังคมต่อไป

          แก้ไขจาก Sustainable Value เป็น Sustainable Spirit เมื่อเราให้คุณค่าต่อผู้อื่นแล้ว ผู้อื่นให้คุณค่าต่อสังคมต่อไป

 

          2. กับดักของ Return

          องค์กรส่วนใหญ่ตระหนักเพียงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือการMake -> Use –> Return เท่านั้น

          แก้ไข โดยเพิ่มคุณค่าของกระบวนการ Return ทำให้สิ่งที่ Return ดีขึ้น

 

          3. กับดักของ Advantage

          ก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจแบบ Sustainability องค์ส่วนใหญ่เริ่มจากคำถามที่ว่า เราทำไปแล้วเราจะได้อะไร จะให้ผลประโยชน์อะไรกับเราบ้าง (What we want?)

          แก้ไข จาก Advantage เป็น Shortage โดยให้เริ่มจากคำถามที่ว่า พวกเขาต้องการอะไร (What they want?) เนื่องจากการกระทำที่เริ่มถามจากตัวเราเองนั้น บางสิ่งพวกเขาอาจจะไม่ต้องการ และเกิด waste ขึ้นในที่สุด

 

          4. กับดัก Sustainability ที่ยึดถืออยู่ตอนนี้ ไม่ใช่ยุคเทคโนโลยี

          ปัจจุบันเราไม่สามารถให้กรอบแนวคิดของ Digital ได้ เมื่อเราบอกไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต แสดงว่าสิ่งนั้นมีความเสี่ยง

          แก้ไข โดยเปลี่ยนจาก Sustainability เป็น Digi-sustainability


Related News