ข่าวประชาสัมพันธ์
ก.ล.ต. - ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ IAA เปิดโครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน ผลิต 100 บทวิเคราะห์คุณภาพ ใน 3 ปี

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) จัดทำโครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน ส่งเสริมการขยายบทวิเคราะห์คุณภาพให้ครอบคลุมหลักทรัพย์มากขึ้น ตั้งเป้าผลิต 100 บทวิเคราะห์คุณภาพ ใน 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ส่งเสริมบทวิเคราะห์คุณภาพ คุ้มครองผู้ลงทุน เพื่อการพัฒนาตลาดทุนเติบโตระยะยาว คาดเริ่มเผยแพร่ในไตรมาส 4 ปีนี้ 

ก.ล.ต. - ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ IAA เปิดโครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน ผลิต 100 บทวิเคราะห์คุณภาพ ใน 3 ปี

              นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการทำให้ตลาดทุนมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับผู้ลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จัดทำโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะยาวได้ 

              อย่างไรก็ดี จำนวนบทวิเคราะห์ในปัจจุบันมักกระจุกตัวในหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ ดังนั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จึงได้มีมติอนุมัติการสนับสนุนโครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุนร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเป้าหมายเพิ่มบทวิเคราะห์ในอุตสาหกรรม ทั้งสองหน่วยงานจึงมอบหมายให้สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ 

              โดยมีบริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้จัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่ได้รับความสนใจในการจัดทำบทวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ยังไม่เคยได้รับการจัดทำบทวิเคราะห์มาก่อน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ตลาดทุนมีข้อมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์หน้าใหม่และส่งเสริมอุตสาหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้พัฒนายิ่งขึ้นไปอีก เพื่อการเติบโตของตลาดทุนที่ยั่งยืน”

              นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลความรู้การลงทุน ขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ด้วยการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ในปัจจุบันยังอาจกระจุกตัวและไม่ครอบคลุมหลักทรัพย์คุณภาพที่มีอยู่อีกเป็นจำนวนมาก ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้หารือกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและ ก.ล.ต. เพื่อพัฒนาโครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน ภายใต้ 3 เป้าหมาย คือ ครอบคลุมขยายให้มีบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่น่าสนใจแต่ยังไม่มีบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุม อาทิ หุ้นในดัชนีหุ้นยั่งยืน (SETTHSI) หุ้นในธุรกิจ Well-being หุ้นในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ หุ้นปัจจัยพื้นฐานดี คุณภาพ ส่งเสริมบทวิเคราะห์คุณภาพได้มาตรฐานของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และ เข้าถึง เผยแพร่บทวิเคราะห์ผ่าน media platform ต่างๆ ทั้งช่องทางของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์และพันธมิตร

              รวมทั้งยังมีแผนจัดทำแหล่งรวมศูนย์บทวิเคราะห์และข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ดังกล่าว และจัดสัมมนาเพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีโอกาสรับฟังข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลจากบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้เพิ่มขึ้น โดยในการดำเนินโครงการและการให้ความรู้นั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯจะร่วมมือกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ที่จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนที่ร่วมพัฒนาคุณภาพตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

              นายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน กล่าวว่า หุ้นที่เข้าเกณฑ์การพิจารณาจัดทำบทวิเคราะห์จะต้องเป็นหุ้นที่ไม่อยู่ใน SET100 และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) มากกว่า 3,000 ล้านบาท และไม่มีสำนักวิจัยเขียนวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐาน หรือมีเพียงรายเดียว และมี Theme ที่น่าสนใจ สำหรับในกระบวนการจัดการโครงการนี้ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ จะเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ และจะมีการคัดเลือกทีมวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพพร้อมเข้ามารับช่วงการผลิตบทวิเคราะห์ตามแนวทางที่สมาคมฯ กำหนด จากนั้นสมาคมฯ จะเป็นผู้ตรวจทานควบคุมคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนนำส่งเข้าสู่ IAA Consensus เพื่อให้ผู้สนใจเข้าใช้ประโยชน์กันต่อไป

              ทั้งนี้ คุณสมบัติของทีมวิจัยจาก บล. ผู้ร่วมโครงการ ต้องมีทีมงานนักวิเคราะห์ที่มีใบอนุญาต และปฏิบัติหน้าที่ด้านวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานไม่ต่ำกว่า 4 คน เพื่อให้มีความยั่งยืนที่จะดำเนินการรับช่วงผลิต รวมทั้งต้องมีกระบวนการตรวจทานควบคุมคุณภาพภายในทีมวิจัยก่อนส่งออกบทวิเคราะห์ และเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์ฯ เพื่อให้สามารถมีโอกาสเข้าร่วมการติดตามพัฒนาความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ทันสถานการณ์

              โครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุนจะดำเนินการต่อเนื่อง 3 ปี โดยผลิต 100 บทวิเคราะห์ แบ่งเป็น 40 บทวิเคราะห์ในปีแรก และเพิ่มขึ้นในปีที่ 2-3 เป็น 70 และ 100 บทวิเคราะห์ตามลำดับ นอกจากนี้ จะมีการเขียนบทวิเคราะห์รายงานความคืบหน้า ในทุกไตรมาส และจะเผยแพร่บทวิเคราะห์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. IAA สำนักวิจัย และ บล. ผู้ผลิตบทวิจัยต่อไป โดยคาดว่าเริ่มเผยแพร่ในไตรมาส 4 ปี  2562


Related News