Who 's Who
EXIM BANK แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ

EXIM BANK แต่งตั้งนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานกลยุทธ์องค์กร วิจัยธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ พันธมิตรและสำนักงานผู้แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร เป็น รองกรรมการผู้จัดการ ดูแลงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

              ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร เป็น รองกรรมการผู้จัดการ ดูแลงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางการเงินให้แก่ประชาชน การวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงาน วิจัยธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

              นายสิทธิกรจบการศึกษาปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจขั้นสูง มหาวิทยาลัยเซาท์ ออสเตรเลีย รวมทั้งวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ และปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการอาวุโส ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ก่อนเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK นายสิทธิกร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีมกลยุทธ์บริหารจัดการกลุ่มลูกค้ารายย่อย และผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจภาครัฐ  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


Related News