บล/บลจ/ประกัน
TMBAM Eastspring จ่ายปันผลกองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible ครั้งแรก ในอัตรา 0.30 บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยจำกัด (TMBAMEastspring) ประกาศจ่ายปันผลกองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (TMB-ES-APPF) ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย กำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ โดยนับเป็นการจ่ายปันผลเป็นครั้งแรกของกองทุนนี้ ในรอบระยะเวลาประมาณ 5 เดือนกว่านับจากการจัดตั้งกองทุน

               ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring กล่าวว่า “TMBAM Eastspring ได้มุ่งมั่นในการคัดสรรผลิตภัณฑ์กองทุนรวมร่วมกับพันธมิตรระดับโลก เพื่อสร้างศักยภาพในการลงทุนของผู้ลงทุนชาวไทยเสมอมา โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible นับเป็นกองทุนแรกที่เราได้ออกร่วมกับ อีสท์สปริงอินเวสท์เมนทส์ (Eastspring) บริษัทจัดการลงทุนในภูมิภาคเอเชียของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล (Prudential) ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมกับธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) (TMB)

               กองทุนนี้มีนโยบายลงทุนใน REITs และหุ้นบริษัทจดทะเบียนในหมวดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในภูมิภาคแห่งการเติบโตอย่าง “เอเชีย แปซิฟิก” ผู้เชี่ยวชาญของเราและทาง Eastspringได้เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของกองทุนนี้ และเห็นความสำคัญของสินทรัพย์ทางเลือก อย่างอสังหาริมทรัพย์ในการช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในยามที่ตลาดมีความผันผวน หรือเป็นแหล่งในการสร้างโอกาสของกระแสรายได้ การประกาศจ่ายปันผลครั้งแรกในอัตราที่สูงถึง 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน พิสูจน์เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนในแง่ของกระแสเงินสดอีกด้วย ปัจจุบันกองทุนนี้มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) กว่า 5,312 ล้านบาท (ข้อมูลจากwww.tmbameastspring.com ณ 19 ก.ค. 2562)”

               กองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible มีนโยบายลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียแปซิฟิก เช่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย รวมถึงไทยเป็นต้นมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

               โดยกองทุนนี้ TMBAM Eastspring จะมอบหมายให้อีสท์สปริงเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน โดย TMBAM Eastspring จะดูแลในด้านโครงสร้างการลงทุนของกองทุนและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยมีระยะเวลารับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการ (T+5)

               สำหรับผู้สนใจลงทุนเพื่อโอกาสของผลตอบแทนจากทรัพย์สินทางเลือก สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com/asiapacific-property-fund/ หรือสอบถามข้อมูลกองทุนอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ TMBAM Eastspring โทร 1725 ในเวลาทำการหรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ ได้แก่ธนาคาร TMB ทุกสาขาทั่วประเทศหรือตัวแทนการสนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง


Related News