ธนาคาร / องค์กรธุรกิจ
TMBAM Eastspring เพิ่มทุนกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity อีก 2,000 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) ประกาศข่าวดีขอเพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity (TMB-ES-GCORE) กับสำนักงานก.ล.ต. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อรองรับการเติบโตของกองทุนในอนาคต รวมทั้งรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยงไปยังหุ้นต่างประเทศทั่วโลก โดยขอเพิ่มทุนอีก 2,000 ล้านบาท ทำให้กองทุนมีมูลค่าโครงการอยู่ที่ 4,000 ล้านบาท

TMBAM Eastspring เพิ่มทุนกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity อีก 2,000 ล้านบาท

              ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring กล่าวว่า “การขอเพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity ในระยะเวลาเพียงช่วงสิ้นสุดช่วง IPO ถือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของเราในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน เป็นหลักที่ต้องการกระจายการลงทุนทั่วโลก ด้วยการนำ Big Data และเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง machine learning เข้ามาช่วยเสริมกระบวนการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มโอกาสของผลตอบแทนในหุ้นระดับโลก และต้องขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในกองทุนของเราทำให้เราประสบความสำเร็จจากการขายกองทุนในช่วง IPO ได้ถึง 1,689 ล้านบาท”

              กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity เป็นความร่วมมือกันกับทาง Goldman Sachs ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนระดับโลกมีนโยบายลงทุนกองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio หน่วยลงทุนชนิด Class I Shares (Acc.) (Snap) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งมีกระบวนการคัดกรองหุ้นที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบการคิดวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และดูสถานการณ์ของตลาด ร่วมกับการนำ Big Data และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ กองทุนนี้มีอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายปันผลและมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนจะอยู่ที่ 1.50%

              ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com/globalcore-equity-fund/ รวมถึง สอบถามข้อมูลกองทุนรวมอื่นๆ ได้ที่สาขาธนาคาร TMB ทั่วประเทศ ผู้สนับสนุนการขายอื่น ๆ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร. 1725


Related News