Money Product
เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทน ...กับกองทุน ONE-COMPLEX1YA

            ท่ามกลางภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำมาเป็นเวลานานประกอบกับมีแนวโน้มที่อาจจะปรับตัวลดลงอีกในอนาคต ขณะเดียวกันหันมามองที่ตลาดหุ้นก็มีปัจจัยความไม่แน่นอนเข้ามารบกวนอยู่เป็นระยะ ทำให้ผู้ลงทุนมีความกังวลจากภาวะความผันผวนของตลาดหุ้น

            ด้วยปัจจัยที่กล่าวมานี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด หรือ บลจ.วรรณ จึงนำเสนอการลงทุนผ่านกองทุนทางเลือก (Alternative Fund) คือ กองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1YA (ONE-COMPLEX1YA) ที่นอกจากจำกัดความเสี่ยงจากการขาดทุนเงินต้นแล้ว ยังเปิดโอกาสให้สามารถรับผลตอบแทนที่มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปอีกด้วย

            ต้องยอมรับว่าหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับกองทุนที่นำเงินไปลงทุนตราสารที่เป็นลักษณะ Complex Product แต่ขอบอกว่า นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด เพราะกองทุนประเภทนี้เคยมีการนำเสนอให้นักลงทุนไทยมาบ้างแล้ว โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดหุ้นมีความผันผวน ซึ่งสำหรับกองทุน ONE-COMPLEX1YA นโยบายการลงทุนของกองนี้จะนำเงินไปลงทุนใน 2 ส่วนหลัก ดังนี้

            #ส่วนที่หนึ่ง นำไปลงทุนในเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) สัดส่วนประมาณ 98.5% โดยกองทุนมีเป้าหมายที่ต้องการให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100.5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อวันสิ้นสุดโครงการ

            โดยอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของตราสารหนี้ต่างประเทศที่เลือกลงทุนจะมี Credit Rating อยู่ในระดับ A และ A- จาก Moody’s ซึ่งสูงกว่า Credit Rating ของประเทศไทยที่เฉลี่ยอยู่ในระดับ BBB+ จึงทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากปัจจัยด้าน Credit Risk ค่อนข้างน้อยมาก

            #ส่วนที่สอง กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง นั่นคือ ระดับดัชนี SET50 Index ในสัดส่วนประมาณ 1.5% ของพอร์ต

            เมื่อเห็นประเภทของตราสารที่กองจะไปลงทุนแล้ว เราลองมาดูกันว่าลักษณะของ #ผลตอบแทน จะเป็นอย่างไรได้บ้าง?

            #กรณีที่_1 หากระดับดัชนี SET50 ณ วันพิจารณาน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับดัชนีอ้างอิงในวันเริ่มต้นสัญญา โดยไม่มีวันใดวันหนึ่งที่ระดับดัชนีอ้างอิงสูงกว่า 10% ของระดับดัชนีในวันเริ่มต้นสัญญา ถ้าเข้าเงื่อนไขนี้จะทำให้ผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นรวมกับผลตอบแทนคงที่ 0.5%

            #กรณีที่_2 หากระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ไม่เกิน 10% ของระดับดัชนีในวันเริ่มต้นสัญญา โดยไม่มีวันใดวันหนึ่งที่ระดับดัชนีอ้างอิงสูงกว่า 10% ของระดับดัชนีในวันเริ่มต้นสัญญา กรณีนี้ผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นรวมกับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 50% ของดัชนีอ้างอิงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และบวกกับผลตอบแทนคงที่ 0.5% ทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุดที่ 5.5%

            #กรณีที่_3 ณ วันใดวันหนึ่งตลอดอายุสัญญาหากดัชนีอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% จากระดับดัชนีในวันเริ่มต้นสัญญา หากเข้าเงื่อนไขในกรณีนี้ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนคงที่ 1.0% รวมกับ 0.5% นั่นคือ ได้รับผลตอบแทนรวมเท่ากับ 1.5%

            ดังนั้น จากทั้ง 3 กรณีที่กล่าวมา จะทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เป็นไปได้จากการลงทุนกองทุน ONE-COMPLEX1YA อยู่ที่ 0.5-5.5% เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ 1 ปี ซึ่งจากสถิติในอดีตพบว่า ดัชนี SET50 มีผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และหากพิจารณาในช่วงเวลา 5 ปีหลังสุด ดัชนีก็ยังมีผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวกและอยู่ในระดับไม่เกิน 10% ต่อปี

            ด้วยลักษณะของการลงทุนและผลตอบแทนตามที่ได้เล่ามาแล้วนี้ จึงทำให้กองทุน ONE-COMPLEX1YA เหมาะสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มที่ต้องการจำกัดความเสี่ยงจากการขาดทุนเงินต้น และเปิดโอกาสให้สามารถรับผลตอบแทนที่มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก รวมถึงตรงกับความต้องการของคนที่สนใจลงทุนตราสารหนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะมีการเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้ในวันที่ 20 ส.ค. 2562 นี้

            จากภาพรวมที่กล่าวมา สามารถสรุปสาระสำคัญของกองทุน ONE-COMPLEX1YA ได้ดังนี้

            1.เป็นการลงทุนในตราสารหนี้และ Complex Product ซึ่งมุ่งเป้าหมายเพื่อรักษาเงินต้นพร้อมกับสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากทิศทางของดัชนีอ้างอิง

            2.กองทุนมีอายุโครงการ 1 ปี

            3.สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ครั้งเดียวในช่วง IPO และไม่สามารถซื้อเพิ่มหรือขายคืนในระหว่างอายุโครงการได้

            4.มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกเท่ากับ 5,000 บาท (หลังรวมค่าธรรมเนียม Front End และภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.50% จะอยู่ที่ 5,025 บาท)

            5.ผลตอบแทนที่เป็นไปได้จากการลงทุนจะเป็นเงินต้นทั้ง 100% รวมกับผลตอบแทนที่จะอยู่ในช่วงระหว่าง 0.5 – 5.5%

            ทั้งนี้ กองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1YA (ONE-COMPLEX1YA) เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 5-13 ส.ค.นี้ โดยมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทุนตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ทุกๆ 1 ล้านบาท จะได้รับไมล์สะสม ROP 1,000 ไมล์ (เศษของล้านไม่นำมาคำนวณ)

            ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.วรรณ https://www.one-asset.com/th/Promotion/detail/13 โทร. 02-659-8888 และผู้สนับสนุนการขายที่ได้รับการแต่งตั้ง


Related News