Who 's Who
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯมีมติเลือก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการ

 

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯกล่าวว่า ในวันนี้ (6 สิงหาคม2562) ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีมติเลือก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

               ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ใหม่ ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีผลใช้บังคับ หรือภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562ได้เลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ใหม่ 4 ท่าน และคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ใหม่ 6 ท่าน พร้อมทั้งได้กำหนดให้การแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ดังนั้น กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ใหม่ ทั้ง 10 ท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

               ในปัจจุบัน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มี 11 ท่านประกอบด้วย  ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการ นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ เป็นรองประธานกรรมการ ส่วนกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 8 ท่าน ได้แก่ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ นายจรัมพร โชติกเสถียร นายธิติตันติกุลานันท์นายนรเชษฐ์แสงรุจินายไพบูลย์นลินทรางกูรนางวรวรรณ ธาราภูมิ ดร. เสรี นนทสูติ และนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย โดยมี ดร. ภากร ปีตธวัชชัย เป็นกรรมการและผู้จัดการ


Related News