ข่าวรอบวัน
ไทยพาณิชย์ เข้าร่วมงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทยและธนาคารพาณิชย์สมาชิกได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกำหนดแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines – Responsible Lending)ภายในงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจและดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

               ภายในงานนายอาทิตย์  นันทวิทยา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ “Embracing Sustainability: No Turning Back” นอกจากนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ยังได้ร่วมจัดแสดงบูธการดำเนินกิจการธนาคารภายใต้แนวคิด“ธนาคารไทยพาณิชย์...ธนาคารเพื่อความยั่งยืน” โดยนำเสนอเรื่อง

                    - Sustainable Financeการสนับสนุนทางการเงินที่ยั่งยืน

                    - Financial Inclusion การสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

                    - Financial Literacyการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินแก่ลูกค้าและสังคมไทย

               ด้วยวิสัยทัศน์ของธนาคารในการมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank) ธนาคารไทยพาณิชย์มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ยกระดับการพิจารณาสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) โดยมีการปรับปรุงแนวนโยบายการให้สินเชื่อ (Credit Policy Guide) ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล อาทิ หลักการอีเควเตอร์ (Equator Principles) และแนวปฏิบัติของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) และนำมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม โดยได้มีการกำหนดรายการสินเชื่อต้องห้าม (Exclusion List) อันเนื่องจากประเด็นด้าน ESG พร้อมกับการจัดระดับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อโครงการ (Project Finance)ฃ

               โดยกำหนดให้สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง ต้องการอำนาจอนุมัติจากผู้มีอำนาจของธนาคารในระดับที่สูงขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ริเริ่มจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ (Sector Specific Guide) ซึ่งเป็นข้อควรพิจารณาในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่สำคัญในการให้สินเชื่อแก่อุตสาหกรรมเฉพาะ เพื่อแสดงให้เห็นว่าธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

               ธนาคารยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินให้ประชาชนชนทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าทั่วไป ลูกค้า SME รวมถึงลูกค้าที่ไม่มีหลักประกัน โดยธนาคารใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

               นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินแก่สังคมไทยผ่านแนวทางการสื่อสารที่ครอบคลุมทั้งช่องทางออนไลน์และสื่อต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ ยูทูบ เฟซบุ๊ก ไลน์ และทวิตเตอร์ ของธนาคาร เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเนื้อหาความรู้ทางการเงินที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตนโดยมีรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย อาทิ ภาพยนตร์สั้น คุณชาย ทลายโกง  หรือ คุณนายออม ที่มุ่งเน้นเนื้อหาสำหรับการช่วยเสริมทักษะในการบริหารและจัดการด้านการเงินทำให้ประชาชนสามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือการดำเนินธุรกิจได้  อีกทั้ง ธนาคารได้มีการปรับใช้เทคโนโลยีในการพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ทางการเงินที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงพัฒนาแอปพลิเคชัน “เก็บหอม” ที่ช่วยให้การออมเป็นเรื่องง่าย ซึ่งมาพร้อมกับความสามารถในการแนะนำรูปแบบการออมเงินตามเป้าหมาย สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ยุคใหม่                              


Related News