ข่าวรอบวัน
สศค. คาดเศรษฐกิจไทยปี 62 โต 3%

นายลวรณ แสงสนิทผู้ อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2562 คาดว่าจะสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ทีร้อยละ 2.8 ถึง 3.2 ชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 จากปัจจัยอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอตัวลงเป็นสำคัญ อันเป็นผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวลง โดยส่วนหนึ่งมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมถึงการตอบโด้ทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้ามีแนวโน้มหดตัวลงร้อยละ -0.9 โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -1.1ถึง -0.7) อย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายระยะเวลามาตรการยกเลิกค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง Visa on Arrival : VOA)

สำหรับการบริโภคภาคเอกชนคาคว่จะขยายตัวได้ในอัตราที่ชะลอลงจากผลกระทบที่ส่งผ่านจากอุปสงค์ภายนอกที่ลดลง โดยยังมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นตามการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น และรายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการสนับสนุนผ่นมาตรการสวัสดิการต่างๆ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ เสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในส่วนของเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่าอัตรางินเฟ้อทั่วไปในปี 2562 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ทีร้อยละ 0.8 ถึง 1.2) ปรับตัวลดลงจากปีก่อนตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีทิศทางลดลง ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศคาดวดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล 3.33 พันลัานเหรีญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 6.1 ของ GDP (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.9 ถึง 6.3 ของ GDP)

"จากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง กระทรวงการคลังได้มีการติดตามสถาการณ์เศรษฐกิจอย่งใกล้ชิดในช่วงที่ผ่านมาจึงได้เตรียมมาตรการกระคุ้นเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2562 และรองรับสถานการณ์ความไม่แน่อนของเศรษฐกิจโลก โดยมาตรการดังกล่าวจะเป็นการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ รวมถึงการบริหารค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง และเกษตรกรรายย่อย ซึ่งได้ผ่านการพิจาณาจากคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 และเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาห็นชอบในวันนี้ ทั้งนี้คาคว่าจะมีเม็ดเงินที่พร้อมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทันทีในเดือนสิงหาคม"


Related News