MONEY&BANKING AWARDS 2019
บลจ.กสิกรไทย ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 ประเภทกองทุนตราสารทุนโลก (Global Equity)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KAsset) ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 ประเภทกองทุนตราสารทุนโลก (Global Equity) จาก กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged (K-GHEALTH (UH))

บลจ.กสิกรไทย ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 ประเภทกองทุนตราสารทุนโลก (Global Equity)

              วศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KAsset) เปิดเผยว่า การที่กองทุน K-GHEALTH (UH) ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมในครั้งนี้สะท้อนถึงกระบวนการในการคัดเลือกหุ้นและการติดตามการบริหารกองทุนหลักอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน รางวัลนี้นับเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมและทำให้ผู้ประกอบการต่างพยายามพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มากขึ้น สำหรับกองทุน K-GHEALTH (UH) มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund, Class A (acc) – USD บริหารจัดการโดย JP Morgan ด้วยกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก ที่มีลักษณะเป็น Thematic Fund

              “กองทุน K-GHEALTH (UH) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์การลงทุนสูง ต้องมีความเข้าใจถึงลักษณะของธุรกิจเฮลท์แคร์ รวมถึงมีพื้นฐานความเข้าใจเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน สามารถรับความเสี่ยงของค่าเงินได้ เพราะลงทุนเป็นดอลลาร์สหรัฐ แต่สำหรับคนที่มีความกังวลเรื่องค่าเงินก็มีอีกทางเลือกหนึ่งคือ กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน (K-GHEALTH) ซึ่งนับตั้งแต่ต้นปีมีผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 9% เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อยู่ในทิศทางอ่อนค่า แต่มีการปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ผลตอบแทนสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ตามที่ควรจะเป็น”การพิจารณาลงทุนในกองทุน K-GHEALTH (UH) ผู้ลงทุนควรจะมองเป็นส่วนประกอบหนึ่งของพอร์ต (Satellite Portfolio) เนื่องจากกองทุนมีลักษณะเฉพาะที่อาจเกิดความผันผวนตามสภาวะแวดล้อมของ Theme การลงทุนนั้นๆ ซึ่งจะต่างจากกองทุนที่เป็น Core Portfolio ที่เน้นความมีเสถียรภาพมากกว่า

 

เน้นหุ้นนวัตกรรมเด่นและเติบโตสูง

              ด้านจุดเด่นของกองทุน K-GHEALTH (UH) มีดังนี้ ประการแรก กองทุนลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลก โดยเน้นคัดเลือกบริษัทที่มีนวัตกรรมโดดเด่น และให้ความสำคัญกับบริษัทที่มีนวัตกรรมการรักษาในด้านพันธุกรรม (Genes) รวมถึงการรักษาระดับเซลล์ (Cell Therapy) ยกตัวอย่าง เช่น NOVARTIS ที่มีรางวัลการันตีทางด้านนวัตกรรมมากมาย เป็นต้นประการที่สอง กองทุนจะแสวงหาการลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริษัทที่มีโอกาสเกิดการควบรวมและซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions) ซึ่งจะทำให้โตอย่างก้าวกระโดดทั้งจากการไปซื้อบริษัทอื่นหรือการถูกซื้อประการที่สาม ธุรกิจเฮลท์แคร์มีโอกาสเติบโตในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่(Emerging Market) เนื่องจากบริษัทที่ขยายตลาดเข้าไปในประเทศเหล่านี้ก็มีโอกาสเติบโตจากประชากรที่มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตาม ในระยะยาวความต้องการอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ยังมีอยู่ทั่วโลก แต่อาจจะถูกกดดันจากนโยบายของรัฐบาล เพราะหลายประเทศต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพได้ง่าย ทำให้บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์มีโอกาสถูกควบคุมในด้านราคายาและเวชภัณฑ์ต่างๆ 

              นอกจากนี้ ในช่วงของการเลือกตั้งในหลายประเทศทั่วโลกมักมีการเสนอแคมเปญที่ทำให้ราคาหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้น เมื่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกยังเป็นประเด็นที่ภาครัฐให้ความสำคัญ หุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์จึงอาจถูกกระทบจากการดำเนินนโยบายของภาครัฐได้เช่นกันแม้ในระยะยาวจะเป็นการลงทุนที่ดีอยู่ก็ตาม

 

บลจ.กสิกรไทย ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 ประเภทกองทุนตราสารทุนโลก (Global Equity) 

              การที่กองทุน K-GHEALTH (UH) ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมในครั้งนี้

สะท้อนถึงกระบวนการในการคัดเลือกหุ้นและการติดตาม การบริหารกองทุนหลักอย่างมีประสิทธิภาพ

              สำหรับกระบวนการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศที่จะมาเป็นกองทุนหลัก (Master Fund) วศินกล่าวว่า หลังจากการเลือกธีมการลงทุน ที่น่าสนใจแล้ว จะต้องมองหากองทุนหลักที่สอดคล้องกับธีมการลงทุนนั้น โดยมีกระบวนการทำ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ (Due Diligence) เพื่อศึกษานโยบายการลงทุนอย่างละเอียด ทั้งด้านกระบวนการลงทุนและผลตอบแทนในอดีต และต้องมีการเข้าไปพบกับผู้จัดการกองทุนหลักก่อนการตัดสินใจเลือกกองทุนหลัก เมื่อได้กองทุนหลักแล้ว ต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยปัจจุบันบริษัทใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ (Analytical Tool) ช่วยติดตาม ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และในอนาคตจะเริ่มใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เข้ามาช่วยในการทำงานเรื่องนี้ด้วย ซึ่งการมีเครื่องมือติดตามข้อมูลช่วยสร้างความตื่นตัวในการทำงานของผู้จัดการกองทุนหลัก ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของกองทุนหลักมีความผิดปกติจะต้องมีการสอบถามไปยังผู้จัดการกองทุนหลัก ซึ่งหากเกิดความผิดปกติหรือมีเหตุที่มองว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนกองทุนหลักก็สามารถทำได้ เพราะในกระบวนการคัดเลือกกองทุนหลักมีกองทุนอื่นๆ ที่อยู่ในการพิจารณาไว้เป็นทางเลือกด้วย ดังนั้น ขั้นตอนการทำงานสำหรับกองทุนต่างประเทศจึงมีทั้งการคัดเลือกกองทุนหลักที่เข้มข้นและการติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง

 

มุ่งพัฒนาบริการอย่างเข้าใจลูกค้า

              นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนแล้วบลจ.กสิกรไทย ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการที่มีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้าด้วย วศินกล่าวว่า บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบริการให้มีความเป็น  Personalize หรือเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลให้มากที่สุด โดยปัจจุบันมีการเสนอคำแนะนำที่แตกต่างกันสำหรับลูกค้าแต่ละราย เนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่ไม่เหมือนกัน การจะตอบโจทย์นี้ได้ต้องอาศัยระบบการทำความเข้าใจลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง Solution ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น รวมถึงเมื่อเสนอ Solution ให้กับลูกค้าไปแล้วก็ต้องมั่นใจว่าการลงทุนนั้นให้ประสิทธิผลตามที่คาดหมายไว้

              “สิ่งแรกที่เรายึดถือคือ ความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง เพราะในบางครั้งลูกค้าต้องการผลตอบแทนสูงแต่อาจจะไม่สามารถรับความเสี่ยงได้ ประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องปรับจูนความเข้าใจให้ตรงกัน เพื่อทำให้สามารถแนะนำลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น”เปรียบเทียบการลงทุนเหมือนกับการขึ้นเครื่องบินที่เราต้องการจะไปถึงจุดหมาย เมื่อขึ้นเครื่องบินไปแล้วหากถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพผู้โดยสารก็จะมีความพึงพอใจ แต่ถ้าระหว่างการเดินทางสภาพอากาศแปรปรวนแล้วกัปตันไม่มี การแจ้งเตือนให้ผู้โดยสารทราบ เพื่อให้ระมัดระวังความเสียหายหรือนั่งรัดเข็มขัด การที่เครื่องบินเผชิญความแปรปรวนลูกค้าก็อาจได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับการลงทุนที่จะต้องบริหารจัดการประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) ตลอดเวลาที่ลูกค้าอยู่กับเรา

              ดังนั้น ในการให้คำแนะนำการลงทุนจึงต้องมีการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์ ขอขอบคุณ วารสารการเงินธนาคาร ที่มอบรางวัลนี้ให้กับ บลจ.กสิกรไทย ทางทีมงานและผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก อีกทั้ง รางวัลนี้เป็นเหมือนกำลังใจให้พวกเรามีความมุ่งมั่น และทุ่มเทที่จะทำให้ผลงานของทุกๆ กองทุนดียิ่งขึ้นมากไปกว่าเดิม

              “สิ่งแรกที่เรายึดถือคือ ความต้องการลูกค้าซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงเพราะในบางครั้งลูกค้าต้องการผลตอบแทนสูงแต่อาจจะไม่สามารถรับความเสี่ยงได้ประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องปรับจูนควาความเข้าใจ ให้ตรงกันเพื่อทำให้สามารถแนะนำลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น”

 

 

 


Related News