Money Product
กระจายพอร์ตลงทุนต่างประเทศ เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน กับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation โดย TMBAM Eastspring

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ช่วงปลายวัฎจักร หรือที่เรียกกันว่า Late Cycle ประกอบกับปัจจัยความไม่แน่นอนในหลายประเด็นที่เข้ามากระทบการลงทุน ทำให้การคาดการณ์และประเมินทิศทางการลงทุนเป็นไปได้ยากมากขึ้น

             ทางเลือกที่ดีที่สุดในการอยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้จึงเป็นการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ โดยเฉพาะกลุ่มสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดหรือรายได้ที่มีความสม่ำเสมอก็ยิ่งช่วยให้การลงทุนมีเสถียรภาพมากขึ้นด้วย

             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) ได้เล็งเห็นถึงโอกาสสำคัญในการลงทุน และมีความตั้งใจที่จะนำเสนอแนวทางการลงทุนที่เป็นแบบSingle solution หรือ สูตรสำเร็จพอร์ตการลงทุน จึงได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation (TMB-ES-IALLO) เพื่อให้ผู้ลงทุนไทยสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายในตลาดต่างประเทศผ่านกองทุนเพียงกองทุนเดียว

             สำหรับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation (TMB-ES-IALLO) จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class CI – Accumulation ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล โดยจะลงทุนกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)

             ทั้งนี้ กองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย M&G Luxembourg S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร แต่สำหรับการนำเงินไปลงทุนในประเทศต่างๆ กองทุนหลักจะลงทุนด้วยสกุลเงินท้องถิ่นของแต่ละประเทศ

             ด้านนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก M&G (Lux) Income Allocation Fund จะมุ่งกระจายลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภททั่วโลกเพื่อสร้างผลตอบแทนจากทั้งการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินฝากและเงินสด รวมถึงสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ เช่น การลงทุนในค่าเงิน สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องใกล้เคียงเงินสด และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเป็นต้น

             โดยสัดส่วนหรือกรอบการลงทุนสินทรัพย์ต่างๆ ในพอร์ตโฟลิโอของกองทุนหลัก มีแนวทางดังนี้

                       - ลงทุนตราสารหนี้ (Fixed Income) อยู่ที่ 40 – 80%โดยในสภาวะปกติจะคงสัดส่วนที่ระดับ 60% ของพอร์ตซึ่งจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่าย coupon หรือ ดอกเบี้ยในช่วงระยะการถือครอง

                      - ลงทุนตราสารทุน หรือหุ้น (Equity) อยู่ที่ 10 – 50%โดยในสภาวะปกติจะคงสัดส่วนที่ระดับ30% ของพอร์ตซึ่งจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลในระดับสูง

                      - ลงทุนสินทรัพย์อื่นๆอยู่ที่ 0-20%โดยในสภาวะปกติจะดำรงสัดส่วนที่ระดับ10% ของพอร์ตซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ที่กองทุนหลักมีการกระจายไปลงทุน ได้แก่ กลุ่มสินทรัพย์ทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือรีทส์ (REITs) รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ นอกจากนี้กองทุนหลักจะมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) หรือค่าเงิน ไม่ต่ำกว่า 70% สำหรับสกุลเงินยูโรหรือสกุลเงินอื่นๆ ที่ถูก Hedge กลับเป็นเงินยูโร

             โดยกระบวนการเลือกลงทุนสินทรัพย์ต่างๆจะพิจารณาปัจจัยในเชิงคุณภาพประกอบด้วย เช่น การประเมินความถูกความแพงของแต่ละสินทรัพย์โดย เช่น หุ้นพันธบัตร ฯลฯ ทั้งในตลาดพัฒนาแล้ว(Developed Market) และตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนคาดหวัง (Real Yield) กับอัตราผลตอบแทนที่ควรจะเป็น (Neutrality) เพื่อประเมินมูลค่าความถูกหรือแพงของสินทรัพย์นั้นๆ

             นอกจากให้ความสนใจกับการประเมินมูลค่าสินทรัพย์แล้ว ยังพิจารณาถึงเหตุผลสนับสนุนเพื่ออธิบายสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งหากเกิดจากอารมณ์ของผู้ลงทุนโดยที่ไม่ใช่เหตุจากปัจจัยพื้นฐาน กองทุนจะเชื่อว่าราคาของสินทรัพย์นั้นๆ จะวิ่งเข้าสู่ความเป็นจริง และเป็นโอกาสให้เข้าซื้อขายเพื่อทำกำไรได้

             หลังจากนั้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการจัดพอร์ตลงทุน หรือ Portfolio Construction โดยคัดเลือกสินทรัพย์ต่างๆ เข้าพอร์ตในสัดส่วนที่ทำให้ระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงเป็นไปตามที่คาดหวัง ภายใต้สมมติฐานที่กำหนดไว้

 

จากภาพรวมที่กลาวมาทำให้สามารถสรุปจุดเด่นของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation ได้ดังนี้

                   1. กองทุนหลักเน้นสร้างผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและเงินปันผล รวมถึง Capital Gain โดยลงทุนในตราสารที่มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอ เพื่อนำไปลงทุนต่อ เพิ่มโอกาสของการเติบโต

                  2. Good Track Recordหรือการมีผลการดำเนินงานที่ดี โดยกองทุนหลักมีผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (นับตั้งแต่ 7 พ.ย. 2556) เฉลี่ยปีละ 5.72%และยังสร้างผลตอบแทนได้เหนือกว่ากองทุนในกลุ่มเดียวกัน (Moderate Allocation) ประมาณ 3.14%

                  3. มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการโดยเห็นได้จากการกำหนดสัดส่วนสูงสุดและต่ำสุดของสินทรัพย์ในแต่ละประเภทที่ค่อนข้างกว้างและผู้จัดการกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับภาวะตลาดได้

                  4. มีการกระจายการลงทุนไปในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกโดยบริหารจัดการในเชิงรุก(Active Management)ซึ่งกองทุนจะหาจังหวะซื้อขายในราคาที่ได้เปรียบอันเกิดจากพฤติกรรมของผู้ลงทุนที่ไม่เป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานหรือไม่สมเหตุสมผล

             จากภาพรวมที่กล่าวมา กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีเป้าหมายต้องการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายประเภททั่วโลก อีกทั้งต้องการลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มีความสม่ำเสมอ ซึ่งจะมาจากการจ่ายปันผลของหุ้น (Dividend) และดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ (Coupon)

             และเพื่อให้การลงทุนเกิดประสิทธิภาพและสะท้อนผลตอบแทนได้ดียิ่งขึ้นการลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation ควรเป็นการลงทุนระยะยาวและเหมาะใช้เป็นพอร์ตการลงทุนหลักในการกระจายการลงทุนทั่วโลก

             อีกทั้งผู้ลงทุนต้องสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั่วโลกรวมถึงสามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักได้ หรือสามารถรับความเสี่ยงได้ระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง (ความเสี่ยงระดับ 5)

             ทั้งนี้ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ทางผู้จัดการกองทุนของ TMBAM Eastspringจะมีการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจที่เห็นสมควร ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของทิศทางค่าเงินในขณะนั้น

             สำหรับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation (TMB-ES-IALLO) จะเปิดเสนอขายครั้งแรกในระหว่างวันที่ 2-11 กันยายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1725 หรือเว็บไซต์ https://www.tmbameastspring.com/income-allocation-fund/?utm_source=moneybanking&utm_medium=article&utm_campaign=IncomeAllocation

 

คำเตือน

             การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

             กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงระดับ 5 จาก 8 ผู้ลงทุนในกองทุนนี้ควรมีระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนตั้งแต่ 3 จาก 5 เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

             กองทุนนี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ในระยะอันใกล้ หรือไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนบางส่วนในสินทรัพย์เสี่ยงสูง เช่น หุ้น หรือทรัพย์สินทางเลือกอื่นได้

             ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน


Related News