Who 's Who
วิรัตน์ เอื้อนฤมิต เข้ารับตำแหน่งผู้นำไทยออยล์

คณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้ง วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  สืบต่อจากคุณอธิคม เติบศิริ ที่สิ้นสุดการปฏิบัติงานที่ บมจ.ไทยออยล์โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

             วิรัตน์ เอื้อนฤมิต จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังได้เข้าอบรมในหลักสูตร Advanced Management Program(AMP) ของ Harvard Business School,สหรัฐฯ และ AMP ของ INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส

             วิรัตน์นับเป็นหนึ่งในบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจพลังงาน เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางและประสบความสำเร็จในองค์กรรัฐวิสาหกิจและองค์กรภาคเอกชนทั้งในและระหว่างประเทศ โดยเริ่มต้นประสบการณ์ทำงานกับบริษัทน้ำมันข้ามชาติเชลล์ (ประเทศไทย) นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์บริหารงานด้านวาณิชธนกิจกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศหลายแห่งก่อนเข้าร่วมงานกับกลุ่ม ปตท.

             จากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน จึงได้รับความไว้วางใจให้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารในกลุ่มบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2548 โดยได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดสายงานการเงินและบัญชี (Chief Financial Officer : CFO) ในบริษัท Flagship ต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. อาทิ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ราคาน้ำมันมีความผันผวน ก่อนจะย้ายมาดูแลธุรกิจของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) (PTT) ในปี 2557 

             หลังจากนั้นในปี 2559 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ (Chief Operating Officer Upstream)  รับผิดชอบดูแลธุรกิจต้นน้ำของกลุ่ม ปตท. ซึ่งรวมถึงธุรกิจสำรวจและผลิตของ ปตท.สผ. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  PTT Global LNG ก่อนที่จะกลับมารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของไทยออยล์ในปัจจุบัน

             นอกจากประสบการณ์การทำงานที่กล่าวมาข้างต้นคุณวิรัตน์ยังดำรงตำแหน่งอื่นๆเพื่อสังคม อาทิ กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ประธานสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย, กรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA), ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.)และใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการเข้าไปมีส่วนรวมในการบริหารองค์กร สถาบันการศึกษา และโครงการต่างๆ ที่ไม่แสวงหากำไร เข้าไปดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนจ.) กรรมการและเหรัญญิกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 สมัย ระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2557 รวมถึงเป็นกรรมการสภาสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)


Related News