EXCLUSIVE INTERVIEW
Exclusive Interview : สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สุทธิรัตน์ รัตนโชติ

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

 

เดินหน้า NEW GFMIS Thai

ยกระดับการบริหารการคลังภาครัฐ

 

ตลอดระยะเวลา 35 ปีของการทำงานในกรมบัญชีกลาง สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้สร้างผลงานทั้งในด้านภารกิจหลักคือ การกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน และในด้าน New Business เช่น การลดความเหลื่อมล้ำ โครงการ National e-Payment และการช่วยสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

                สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์พิเศษ การเงินธนาคาร ว่า วิสัยทัศน์ของกรมบัญชีกลางคือ กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด หมายถึงกรมบัญชีกลางจะกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส มีวินัย คุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน

                ล่าสุด กรมบัญชีกลางได้วางแผนนำระบบ NEW GFMIS Thai ทาใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการทำงานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของกรมที่ต้องการกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เตรียมใช้ NEW GFMIS Thai

ยกระดับการเบิกจ่ายเงิน

                สุทธิรัตน์กล่าวว่า ปัจจุบันกรมบัญชีกลางใช้ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management System) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำภารกิจหลักของกรมในการจัดการด้านการเงินการคลังและการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐ

                “GFMIS เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง เพราะ GFMIS อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้อมูล เราต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มาดูทั้งภาพรวมและรายละเอียด เพื่อให้สามารถออกมาตรการต่างๆ หรือไปเร่งรัดการเบิกจ่ายได้”

                สำหรับประโยชน์ที่สำคัญของการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมามีทั้งหมด 3 ประการ ประการแรกคือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ Software และค่าบำรุงรักษาได้เป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

                ประการที่สอง หน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการนั้นสามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานในอนาคตได้ อีกทั้งยังสามารถขยายระบบงานเพื่อรองรับการทำงานในส่วนขององค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยที่ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์และรองรับผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก

                ประการที่ 3 เป็นประโยชน์ในด้านของข้อมูล โดยจะได้ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ผ่านมา ซึ่งจะต่างจากระบบเดิมที่ใช้งานอยู่ที่จะได้ข้อมูลก็ต่อเมื่อสิ้นสัปดาห์เท่านั้น นอกจากนี้ การนำเสนอข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของ Management Dashboard, Fixed Report และ Analysis Report ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับหน่วยงาน

 

ติดตามคอลัมน์ Exclusive Interview ฉบับเต็ม ได้ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนตุลาคม 2562 ฉบับที่ 450 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือในรูปแบบดิจิทัล https://goo.gl/U6OnIi


Related News