Money Product
KTAM เปิดตัวกองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ พร้อมเสนอขาย 13-20 พ.ย.นี้

นางชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญและสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างสังคมยั่งยืนอย่าง จึงได้เปิดเสนอขายกองทุน กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-ESGRMF) ในวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2562 นี้ เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่สนใจและร่วมก่อการดีในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนแบบ ESG (ESG: Environmental, Social and Governance) ควบคู่ไปกับโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปพร้อมกัน

กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-ESGRMF) เป็นกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพแบบ Passive มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงที่ระดับ 6 โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) หุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีนี้จะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ จากปัจจัยผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ต้องมีกำไรติดต่อกันสองรอบปีบัญชีล่าสุด

รวมถึงผ่านการคัดกรองเรื่อง คุณสมบัติ ESG จาก สถาบันไทยพัฒน์ ที่จะต้องปลอดจากการกระทำความผิด โดยที่บริษัทหรือคณะกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องไม่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษหรือเปรียบเทียบปรับในรอบปีประเมินรวมถึงมีการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ที่เป็นธรรมและเหมาะสมเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดอีกด้วยจากทั้งหมดนี้จะได้ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 หลังจากนั้น ดัชนีจะทำการคัดกรองสภาพคล่องและจัดทำกลยุทธ์แบบ equal weighted index อีกครั้งและให้ทาง S&P Dow Jonesindices เป็นผู้คำนวนและเผยแพร่ให้นักลงทุนทราบ

นางชวินดา  กล่าวต่อว่า กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี (KT-ESG) ซึ่งเปิดเสนอขายเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดี และเกิดเป็นกระแสในการตระหนักและตื่นตัวการลงทุนแบบ Sustainable Success มากขึ้น จากผู้ลงทุน  โดยในปัจจุบัน มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 อยู่ที่ 162,772,202.11 สอดรับความตั้งใจของบริษัทที่มุ่งสร้างทางเลือกในการลงทุนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ลงทุน พร้อมยกระดับธุรกิจกองทุนรวมของไทยให้เทียบเท่าในระดับสากล

พร้อมทั้งอยากเชิญชวนผู้ลงทุนให้มาร่วมกันลงทุนในสิ่งที่ “ดีงาม” เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนให้ ‘งอกเงย’ ไปพร้อมกัน โดยการลงทุนผ่านกองทุน KT-ESGRMF เริ่มต้นเพียง 500 บาท เท่านั้น

RMF เป็นการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุน LTF/RMF และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ธนาคารกรุงไทย หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

 


Related News