Money Product
KTAM ขายตราสารหนี้ 3 เดือนชู 1.00% ต่อปี

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายRoll Over รอบใหม่ คือ กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือน มุ่งรักษาเงินต้น 3 (KTFIX3M3) รหัสกองทุน คือ K6H ตั้งแต่วันนี้  ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 อายุโครงการประมาณ 3  เดือน เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน หรือตราสารแห่งหนี้ภาครัฐที่มีคุณภาพ เงินฝาก/บัตรเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ โดยตราสารที่คาดว่าจะลงทุน คือ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออก ที่ BBB+ (S&P) ในสัดส่วน 100%

                ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนและประมาณการค่าใชจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร แต่จะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) มีระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระดับ 4 คือ ปานกลางค่อนข้างต่ำ ผลตอบแทนของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 1.00% ต่อปีซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับไม่เสียภาษี ยกเว้นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ประกอบกิจการในประเทศไทย

                ทั้งนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ 25 ตุลาคม - 1พฤศจิกายน 2562อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกช่วงอายุก่อนที่จะลดช่วงบวกในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ ตามการปรับพอร์ตของนักลงทุนหลังอัตราผลตอบแทนลดลงมาค่อนข้างเร็วในช่วงก่อนหน้าและตามโอกาสการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง.ที่ ลดลงหลังรัฐบาลทยอยออกนโยบายด้านการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมอย่างต่อเนื่อง

                โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติเป็นยอดซื้อสุทธิจำนวน2,600 ล้านบาท สําหรับปัจจัยที่ต้องติดตามจะเป็นนโยบายของรัฐบาล ประยุทธ์ 2 ความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล BREXIT ทิศทางของการเคลื่อนย้ายเงินลงทุน ระหว่างประเทศ และการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ

                อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุตามการปรับลด Fed Fund Rate และความกังวลต่อผลสําเร็จของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงท้ายสัปดาห์ ในขณะที่ตลาดลดความสําคัญของปัจจัยบวกจากตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาดีกว่าคาด และการที่ EU ยอมขยายเวลา Brexit ออกไปเป็นวันที่ 31 มกราคม 2563

                โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของ ตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวลดลง 7 bps. มาอยู่ที่ 1.56% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวลดลง 7 bps. มาอยู่ที่ 1.55% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัวลดลง 7 bps. มาอยู่ที่ 1.73% ต่อปี สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามจะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา ความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงนามในข้อตกลงการค้าระหว่าง US กับ จีน ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ความคืบหน้า Brexit การดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ การค้า และการเมือง

                สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

                ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงินรวมทั้ง ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงประมาณ 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก


Related News