ข่าวประชาสัมพันธ์
Youth Greenovation Awards 2019 จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ หนุนเยาวชนปั้นนวัตกรรมรักษ์โลก

            ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ซึ่งส่งผลให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและไม่มีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มเยาวชนที่สามารถแสวงหาองค์ความรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจได้ไม่ยาก เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

            ทุกวันนี้เราจึงได้เห็นนักประดิษฐ์ตัวน้อย รวมถึงผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ที่มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ไม่ได้มองเป้าหมายแค่การเป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์หรือเจ้าของธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะปัจจุบันเยาวชนคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะเป็น “พลเมืองโลก” หรือที่เรียกว่า Global Citizen เพิ่มมากขึ้น

            โดยหนึ่งในคุณลักษณะที่เป็นตัวบ่งชี้ความเป็น Global Citizen ของคนรุ่นใหม่คือ การตระหนักถึงสถานการณ์ของทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข นำไปสู่การมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาสังคมส่วนรวมในระดับนานาชาติโดยไม่ได้มุ่งผลเพียงแค่ผลประโยชน์ของตนเท่านั้น และยังเป็นการพัฒนาที่รักษาเอกลักษณ์ของประเทศและคงความเป็นตัวตนเอาไว้

            เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนในด้านการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม จึงได้ร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019) ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ที่จะขับเคลื่อนการก้าวเข้าสู่สังคมต้นแบบแห่งอนาคตที่ต้องมี “นวัตกรรม” เพื่อพัฒนาสังเคราะห์หรือประยุกต์องค์ความรู้ในการแก้ปัญหา ให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการที่หลากหลายและพัฒนาภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ก้าวไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

            การจัดโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียวจึงมุ่งวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมเยาวชนที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเป็นเวทีแห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นผลงาน สร้างองค์ความรู้ หรืออุปกรณ์เครื่องมือเพื่อใช้พัฒนาและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและชุมชนได้

 

ปลูกนวัตกรรม ปั้นนวัตกิจ ปลุกจิตสำนึกสีเขียว

            โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019) เป็นโครงการชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา โอกาสในการเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ และรางวัลสนับสนุนการพัฒนาผลงานสู่วิสาหกิจชุมชน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่า) มีพื้นที่ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์อย่างมีทักษะและเหตุผล

            ทั้งนี้ โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019) ภายใต้แนวคิด “ปลูกนวัตกรรม ปั้นนวัตกิจ ปลุกจิตสำนึกสีเขียว” มีการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งอนาคต (Greenovation for the enhancement of tomorrow’s life quality)”

            สำหรับการจัดงาน YGA Science Fair 2019 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 45 ทีม แสดงผลงานที่ผ่านการพัฒนาผลงานแล้วต่อคณะกรรมการ ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) เปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ และมีส่วนร่วมกับบูธนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ โดยนำเสนอผลงานของผู้เข้าแข่งขันในรูปแบบ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานที่เหมาะสมให้ผ่านเข้ารอบต่อไป

            อีกทั้งการแสดงผลงานครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เข้าร่วมจัดแสดงด้วย ซึ่งไฮไลท์ของการจัดงาน มีดังนี้

            1.การนำเสนอโครงงาน และแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียนผู้เข้าแข่งขันในโครงการฯ จำนวน 45 ทีม

            2.นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานวิจัย เทคโนโลยี ของนักวิจัยกลุ่ม ปตท.

            3.นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานวิจัย เทคโนโลยี ของนักวิจัยสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

            4.นิทรรศการ การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดที่สนับสนุนโดย สวทช. อพวช. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

            ด้านตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวดในปีที่ผ่านมา ได้แก่ ผลงาน “เครื่องสูญญากาศไม่ใช้ไฟฟ้า (Vacuum non electricity)” ของโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี ผลงาน “การพัฒนาชุดทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ผลิตได้จากเศษเหลือทิ้งของกระบวนการแปรรูปน้ำจืด” ของโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก และผลงาน “Tile Bricks from wastes in the production process” ของวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ส่วนหนึ่งของผลงานที่เข้าประกวดในปีนี้


Related News