ข่าวรอบวัน
KTAM ขายกองตราสารหนี้ อายุ 3 เดือน return 1.10% ต่อปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) อยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนรอบใหม่ คือ กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน 3 ( KTSIV3M3) รหัสกองทุน คือ K 9 H ตั้งแต่วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 อายุโครงการประมาณ 3 เดือน เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ภาครัฐ เงินฝาก / ตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย มีระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระดับ 4 คือ ปานกลางค่อนข้างต่ำ ผลตอบแทนของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 1.10% ต่อปี ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับไม่เสียภาษี ยกเว้นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ประกอบกิจการในประเทศไทย

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน คือ

                (1) ตั๋วแลกเงิน บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 9 % ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 0.14% ต่อปี

                (2) หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ในสัดส่วน 9 % ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 0.16% ต่อปี

                (3) ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด ในสัดส่วน 9 % ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 0.16% ต่อปี

                (4) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในสัดส่วนประมาณ 73% ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 0.91% ต่อปี

                (ที่มาของข้อมูล: ข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์และผู้ค้าตราสารหนี้ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562) และเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน อนึ่ง ทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานฯ อนุญาตให้ลงทุนได้ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กรุงไทย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้


Related News