Who 's Who
กรุงศรี แต่งตั้ง นางทองอุไร ลิ้มปิติ เป็นกรรมการอิสระของธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ธนาคารได้แต่งตั้ง นางทองอุไร ลิ้มปิติ เป็นกรรมการอิสระของธนาคาร แทน นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ซึ่งถึงแก่กรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของธนาคารต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563

 

ประวัตินางทองอุไร ลิ้มปิติ

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม

               - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน การลงทุน และการบัญชี) University of Wisconsin สหรัฐอเมริกา

               - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               - อบรมหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

               - อบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

               - อบรมหลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน

               - อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน

               - อบรมหลักสูตร Macroeconomic Challenges of Global Imbalances, London School of Economics & Political Science ประเทศอังกฤษ

               - อบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 12 โดยสถาบันพระปกเกล้า

               - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2001 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

ประสบการณ์ทำงาน

               - 2560 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

               - 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

               - 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

               - 2559 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

               - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               - 2559 – 2561 : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

               - 2559 – 2561 : ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

               - 2559 – 2560 : กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

               - 2557 – 2559 : รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

               - 2555 – 2557 : รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

               - 2554 – 2555 : ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

               - 2551 – 2554 : ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย

               - 2550 – 2551 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารกองทุน สายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย

               - 2548 – 2550 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

               - 2547 – 2548 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


Related News