วางแผนการเงิน การออม เกษียณ
ส่งเสริมน้องๆหนูๆให้รู้จักออม

การออมเงินเป็นเรื่องของคนทุก เป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของความมั่นคงในชีวิต ควรส่งเสริมการออมตั้งแต่เด็กๆ ซึ่งวิธีออมเงินสำหรับเด็กทำได้ไม่อยาก มี 4 แนวทาง คือ

แบ่งเงิน

                เมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้เงินค่าขนมเด็กๆ เรียบร้อยแล้ว ต้องสอนให้รู้จักบริหารเงินผ่านการแบ่งสรรปันส่วนการใช้จ่ายต่างๆ เช่น แยกเป็นค่าขนมค่าของเล่น ตลอดจนเงินออมสำหรับหยอดกระปุก เพื่อให้เด็กๆ ไม่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย

เปิดบัญชีออมทรัพย์

                เมื่อเด็กๆ รู้จักเก็บออมด้วยวิธีหยอดเงินใส่กระปุกแล้ว การนำเงินสะสมที่ได้ไปฝากธนาคารเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ควรให้เด็กๆ ได้ปฏิบัติเป็นประจำในทุกๆ สัปดาห์ หรือทุกๆ เดือน เพื่อเป็นการปูทางสู่การออมเงินที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย

                การทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนและวิธีการออมเงินที่มองข้ามไม่ได้ เพราะจะทำให้เด็กๆ รู้ว่าในแต่ละวันเขาใช้จ่ายกับอะไรไปบ้าง และเมื่อเทียบกับรายรับที่ได้แล้วมีความสมเหตุสมผลกันหรือไม่ มากกว่านั้น เมื่อมีการบันทึกรายรับ-รายจ่ายในระยะยาวจะทำให้เด็กๆ เรียนรู้ถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงเรื่องการใช้จ่ายให้ดีขึ้น หรือพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นได้

ส่งเสริมรู้จักสร้างรายได้

                นอกจากค่าขนมที่เด็กๆ ได้รับเป็นประจำในแต่ละวันแล้ว สามารถ เพิ่มค่าขนมให้พวกเขาได้ด้วยการให้เด็กๆ ช่วยทำงานเล็กๆ น้อยๆ ในบ้านที่เหมาะสมกับวัย เช่น ช่วยทำความสะอาด ช่วยรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น วิธีนี้จะทำให้เขาได้เรียนรู้ถึงการได้มาของเงินไปในตัว ขณะเดียวกัน จากเงินที่เด็กๆ จะได้เพิ่มเพื่อนำไปซื้อขนม อาจจะทำให้เขาเปลี่ยนใจและนำมาเก็บออมแทน เพราะรู้คุณค่าของเงินมากขึ้น

ที่มา: ออมสุข โดย ธนาคารออมสิน


Related News