ข่าวรอบวัน
ครัวเรือนไทยครึ่งปีแรก 63 ยังเปราะบางและเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยง

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่ต่างจังหวัดในเดือนธ.ค. 2562 ปรับตัวดีขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 จากระดับ 42.0 ในเดือนพ.ย. 2562 มาอยู่ที่ระดับ 42.4 ในเดือนธ.ค. 2562 โดยครัวเรือนมีความกังวลลดลงต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำ ส่วนหนึ่งเป็นผลของปัจจัยฤดูกาลอย่างการปรับขึ้นเงินเดือนและการให้เงินตอบแทนพิเศษ (Bonus) ประจำปีของหน่วยงานเอกชนต่างๆ ในช่วงเดือนธ.ค. ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลายรายการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อยลง (ผลทางราคาที่เพิ่มขึ้นมากกว่าผลทางปริมาณที่ลดลง)

               อาทิ มันสำปะหลังสด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สับปะรด และสุกร ซึ่งช่วยหนุนให้ครัวเรือนเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามภาวะภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ที่อาจจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะข้าวนาปรัง ซึ่งอาจจะกระทบต่อรายได้ครัวเรือนเกษตรในระยะถัดไป

     

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR Household Economic Condition Index หรือ KR-ECI) จัดทำขึ้นโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย เพื่อให้เป็นเครื่องชี้ที่สะท้อนความรู้สึกของครัวเรือนที่มีต่อภาวะการครองชีพทั้งในปัจจุบัน และในช่วง 3 เดือนข้างหน้า โดยค่าดัชนีที่สูงกว่าระดับ 50 หมายถึง ครัวเรือนส่วนใหญ่มองว่า ภาวะการครองชีพ “ดีขึ้น” ในทางตรงกันข้าม ค่าดัชนีที่ต่ำกว่าระดับ 50 หมายถึงภาวะการครองชีพ “แย่ลง”

หมายเหตุ: ศูนย์วิจัยกสิกรไทยขยายขอบเขตการสำรวจภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนไปยังส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 เป็นต้นไป

               อย่างไรก็ดี ครัวเรือนมีความกังวลเพิ่มขึ้นต่อประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย (ไม่รวมภาระหนี้สิน) ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากเข้าสู่ช่วงเดือนแห่งเทศกาล ทำให้มีค่าใช้จ่ายในรายการพิเศษต่างๆ อาทิ ท่องเที่ยว สังสรรค์ ซื้อหาของขวัญ รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานสังคมต่างๆ เพิ่มขึ้น ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงทำการสำรวจเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องการใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงที่มีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย 11.11 และ 12.12 พบว่า ครัวเรือนไทยที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงโปรโมชั่น 12.12 มีจำนวนมากกว่าช่วงโปรโมชั่น 11.11 โดยสินค้าที่ครัวเรือนไทยซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนใหญ่ ได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอุปโภคบริโภค

               การปรับตัวสูงขึ้นของดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนธ.ค. 2562 มาจากปัจจัยฤดูกาลเป็นสำคัญ โดยหากเปรียบเทียบชุดข้อมูล KR-ECI ในปีก่อน จะเห็นว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ดัชนีฯ จะขยับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบกับดัชนีฯ ในเดือนธ.ค. 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 46.0 จะเห็นว่า ดัชนีฯ ในเดือนธ.ค. 2562 อยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนค่อนข้างมาก สะท้อนให้เห็นว่า ครัวเรือนไทยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา

               ในขณะที่ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) อยู่ที่ระดับ 42.2 ในการสำรวจช่วงเดือนธ.ค. 2562 ทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้าที่อยู่ในระดับ 42.1 โดยครัวเรือนมีความกังวลเพิ่มขึ้นต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำ รวมถึงภาระหนี้สินของตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลลดลงต่อประเด็นเรื่องราคาสินค้าและบริการภายในประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่าย (ไม่รวมภาระหนี้สิน) ของตนเอง อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (เดือนม.ค.-มี.ค. 2563) อยู่ในระดับต่ำกว่าดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในปัจจุบัน (เดือนธ.ค. 2562) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ครัวเรือนมองภาวะการครองชีพที่ปรับตัวดีขึ้นในปัจจุบันมาจากปัจจัยชั่วคราว และยังคงกังวลกับภาวะเศรษฐกิจของตนเองในระยะข้างหน้า

               โดยสรุปแล้ว ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในปัจจุบัน (KR-ECI) ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากความกังวลที่ลดลงในเรื่องรายได้และการมีงานทำ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลของปัจจัยฤดูกาล ในขณะที่ดัชนีฯ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า โดยครัวเรือนยังมีความกังวลทางด้านรายได้และการมีงานทำ อย่างไรก็ดี ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ในระดับต่ำกว่าดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในปัจจุบันเป็นครั้งที่ 2 (ครั้งแรกในช่วงเดือนก.ย. 2560) ชี้ว่า ครัวเรือนยังกังวลกับภาวะเศรษฐกิจของตนเองในระยะข้างหน้า

               ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ยังคงเปราะบางและเต็มไปด้วยหลายปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะในเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและภาวะภัยแล้ง อย่างไรก็ดี ภาครัฐพยายามออกมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งก็น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้บางส่วน


Related News