Who'sWho
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 92 รายการ
17 มกราคม 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทย แต่งตั้งนายเดช ฐิติวณิช เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้แต่งตั้งนายเดช ฐิติวณิช เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการยกระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวางโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ระบบการเงินไทยที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว โดยเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 .. [อ่านต่อ]
16 มกราคม 2562

ธอส.แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการและ 7 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการคนใหม่ พร้อมด้วยโฆษกและรองโฆษกธนาคาร

  ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แต่งตั้งนางฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขา และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสาขาภูมิภาค 3 พร้อมแต่งตั้ง 7 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการคนใหม่ เพื่อบริหารสายงานหลัก.. [อ่านต่อ]
15 มกราคม 2562

แต่งตั้งประธานกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)

คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง  นายเรืองโรจน์ พูนผล เป็นประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)                 นายเรืองโรจน์ พูนผล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาส.. [อ่านต่อ]
14 มกราคม 2562

EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวพรสุรีย์ ไทยสีหราช เป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้ง นางสาวพรสุรีย์ ไทยสีหราช เป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร ดูแลงานด้านการให้บริการทางการเงินแก่ธุรกิจส่งออกและธุรกิจนำเข้าเพื่อส่งออก รวมทั้งบริการด้านเอกสารส่งออก และติดตามการใช้บัญชีของลูกค้า ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป .. [อ่านต่อ]
09 มกราคม 2562

กสิกรไทย แต่งตั้ง 2 รองกจ.อาวุโส และ 2 รองกจ.ใหม่

คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง 2 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้แก่ นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ (ที่ 2 ซ้าย) เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดูแลสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ และนายจงรัก รัตนเพียร (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดูแลสายงานการเงินและควบคุม และแต่งตั้ง 2 รองกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ นายดิถีชัย ลิมโปดม (ซ้าย) และนายทิพากร สา.. [อ่านต่อ]
09 มกราคม 2562

ตั้ง"แซมดาชิ สุมิท" นั่งเอ็มดีเจนเนอราลี่ ประกันภัย

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นายแซมดาชิ สุมิท ได้รับการแต่งตั้งจาก ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางธุรกิจรายย่อย (Chief Retail Officer) กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจนเนอ.. [อ่านต่อ]
26 ธันวาคม 2561

อินทัช แต่งตั้ง “เอนก พนาอภิชน” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช ประกาศแต่งตั้ง นายเอนก พนาอภิชน ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) สร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจของอินทัชให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล โดยรายงานตรงต่อ ประธานคณะกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป .. [อ่านต่อ]
20 ธันวาคม 2561

ซิตี้แบงก์ แต่งตั้ง ธนพจน์ ภาคสุวรรณ เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ

  ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง นายธนพจน์ ภาคสุวรรณ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย (Thailand Head of Corporate and Investment Banking) เพื่อรับผิดชอบดูแลลูกค้าธุรกิจองค์กร ทั้งกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีสาขาทั่วโลก บรรษัทข้ามชาติ และกลุ่มสถาบันทางการเงิน (FI: Financial Institution) โดยขึ้นตรงต่อ นายทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี.. [อ่านต่อ]
17 ธันวาคม 2561

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายลูกค้า

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นางภควิภา เจริญตรา ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561                  นางแซลลี่ โอฮ.. [อ่านต่อ]
04 ธันวาคม 2561

IOD ตั้ง กุลเวช เจนวัฒนวิทย์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการคนใหม่

คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีมติแต่งตั้งนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการคนใหม่ของ IOD แทน ดร.บัณฑิต นิจถาวร ที่หมดวาระไปก่อนหน้านี้ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป     &n.. [อ่านต่อ]