กรมสรรพากร
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 29 รายการ
11 มกราคม 2562

กรมสรรพากรจัดเก็บรายได้ในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 ทะลุเป้า 7%

                            ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรสะสมใน.. [อ่านต่อ]
14 ธันวาคม 2561

หลักฐานสำหรับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี จากการซื้อสินค้า OTOP หนังสือ และยางล้อรถ

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานที่ใช้ในการหักลดหย่อนสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตร ชุมชน และทุนมนุษย์ สำหรับการซื้อสิ.. [อ่านต่อ]
07 ธันวาคม 2561

กรมสรรพากรชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (e-Payment)

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวถึงประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....(เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา.. [อ่านต่อ]
30 พฤศจิกายน 2561

กรมสรรพากรชี้แจงการออกมาตรการช็อปช่วยชาติ

ตามที่ปรากฏคำวิจารณ์เกี่ยวกับมาตรการช็อปช่วยชาติว่า เป็นการช่วยนายทุนเจ้าของห้างสรรพสินค้ามากกว่าช่วยประชาชนและควรนำงบประมาณไปช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและชาวบ้านระดับรากหญ้ามากกว่า นั้นกรมสรรพากรขอเรียน ดังนี้                1. มาตรการช็อป.. [อ่านต่อ]
20 พฤศจิกายน 2561

จุุดจบคนขายและคนซื้อใบกำกับภาษีที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กรมสรรพากร ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง กับผู้ประกอบการทั้งที่เป็นผู้ออก และผู้ใช้ใบกำกับภาษีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาให้จำเลย ที่ได้ร่วมกันกระทำความผิดออกใบกำกับภาษีขายให้กับบริษัท/ห้าง/ร้าน โดยมิได้มีการประกอบกิจการจริง อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายมาตรา 86/13 วรรคหนึ่งแห่งประมวลรัษฎากร ได้ตัดสินลงโทษจำเลยจำคุกกระทงละ 1 ปี ตามมาตรา 90/4 (3) แห่งประมวลรัษฎากร รวม 8 กระทง เป็นโทษจำคุก 8 ปี.. [อ่านต่อ]
05 พฤศจิกายน 2561

ธนาคารโลกเผย อันดับความยาก-ง่ายในการชำระภาษีไทยปี 62 ปรับดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่ 59 จาก 190 ประเทศ

ธนาคารโลก ได้เผยแพร่รายงาน “Doing Business 2019 : Training for Reform” หรือรายงานความยาก-ง่ายในการทำธุรกิจประจำปี 2562 โดยประเทศไทยมีอันดับที่ 27 จาก 190 ประเทศของโลก โดยเฉพาะด้านการชำระภาษี (Paying Taxes) ที่มีอันดับดีขึ้น ก้าวกระโดดจาก 109 ในปี 2560 เป็น 67 ในปี 2561 และล่าสุดปี 2562 อยู่ที่อันดับ 59 ซึ่งเป็นรองเพียงสิงคโปร์ .. [อ่านต่อ]
18 ตุลาคม 2561

กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2561 สูงกว่าปีก่อนหน้า 7%

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 25.. [อ่านต่อ]
04 ตุลาคม 2561

กรมสรรพากร ชี้แจงผลการคัดเลือกตัวแทน เพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง

ตามที่สมาคมผู้ค้าปลีกได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องการประกาศผลผู้ที่ประสงค์ให้บริการเป็นตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง ซึ่งกรมสรรพากรได้มีการเปิดรับสมัครตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง ตั้งแต่วันที่ 7-17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นั้น กรมสรรพากรขอเรียนว่า .. [อ่านต่อ]
24 กันยายน 2561

กรมสรรพากร ร่วมมือกับ กรมศุลกากร แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ DIGITAL MOF

              นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรับและการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรที่เป็นผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกั.. [อ่านต่อ]
24 กันยายน 2561

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ขณะนี้ กรมสรรพากรได้เปิดให้ ภาคเอกชนที่เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สมัครเป็นตัวแทน ในการดำเนินการคืนภาษีมูลค.. [อ่านต่อ]