PassiveIncome
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 1 รายการ
19 พฤศจิกายน 2562

ผลตอบแทนและความเสี่ยง ในการลงทุนแบบ Passive Income

หลายท่านอาจมีความคิดหรือความคาดหวังว่าอยากจะได้รับ Passive Income จากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต และคงจะเป็นเรื่องดีไม่น้อยที่เราจะสามารถสร้าง Passive Income ได้สูงกว่ารายจ่าย ซึ่งจะทำให้เราสามารถเกษียณจากการทำงานได้อย่างสบายใจ แต่คำถามที่สำคัญคือ “ถ้าเราต้องการมีรายได้ 50,000 บาทต่อเดือนหรือ 100,000 บาทต่อเดือน เราจะต้องลงทุนในสินทรัพย์ไหนและต้องมีเงินลงทุนเท่าใด?” .. [อ่านต่อ]